PIANO STORE
Đăng ngày: 22/08/2016

Các dòng đàn của Clavinova

CVP models

§  1985: CVP-3, CVP-5, CVP-7

§  1987: CVP-6, CVP-8, CVP-10, CVP-100MA, CVP-100PE

§  1989: CVP-30, CVP-50, CVP-70

§  1991: CVP-25*, CVP-35, CVP-45, CVP-55, CVP-65, CVP-75

§  1993: CVP-83, CVP-85, CVP-87, CVP-89

§  1995: CVP-49, CVP-59, CVP-69, CVP-79

§  1997: CVP-92, CVP-94, CVP-96, CVP-98, CVP-555

§  1998: CVP-600

§  1999: CVP-103, CVP-105, CVP-107, CVP-109

§  2000: CVP-700

§  2001: CVP-201, CVP-203, CVP-205, CVP-207, CVP-209

§  2002: CVP-900

§  2003: CVP-202, CVP-204, CVP-206, CVP-208, CVP-210

§  2004: CVP-301, CVP-303, CVP-305, CVP-309, CVP-307, CVP-309, CVP-309GP

§  2008: CVP-401, CVP-403, CVP-405, CVP-407, CVP-409, CVP-409GP.

§  2009: CVP-501, CVP-503, CVP-505, CVP-509

§  2013: CVP-601, CVP-605, CVP-609, CVP-609GP

§  2015: CVP-701, CVP-705, CVP-709, CVP-709GP 

CLP models.

§  1983: YP-40

§  1985: CLP-20, CLP-30

§  1986: CLP-40, CLP-45, CLP-50, CLP-55, CLP-200, CLP-300

§  1987: CLP-100**, CLP-100MA, CLP-100PE, CLP-500

§  1988: CLP-250, CLP-550, CLP-650

§  1989: CLP-570, CLP-650W, CLP-670

§  1990: CLP-260, CLP-360, CLP-560, CLP-760

§  1992: CLP-121, CLP-122, CLP-123, CLP-124

§  1994: CLP-152S, CLP-153S, CLP-153SG, CLP-154S, CLP-155, CLP-157

§  1996: CLP-311, CLP-411, CLP-511, CLP-611, CLP-811, CLP-911

§  1997: CLP-555

§  1998: CLP-810, CLP-820, CLP-840, CLP-860, CLP-880

§  2000: CLP-920, CLP-930, CLP-950, CLP-955, CLP-970, CLP-970A

§  2001: CLP-910, CLP-990

§  2002: CLP-110, CLP-120, CLP-130, CLP-150, CLP-170

§  2003: CLP-115

§  2005: CLP-F01

§  2005: CLP-220, CLP-230, CLP-240, CLP-270, CLP-280, CLP-265GP, CLP-295GP

§  2008: CLP-320, CLP-330, CLP-340, CLP-370, CLP-380, CLP-S306, CLP-S308

§  2011: CLP-430, CLP-440, CLP-465GP, CLP-470, CLP-480, CLP-S406, CLP-S408

§  2014: CLP-525, CLP-535, CLP-545, CLP-565GP, CLP-575, CLP-585 .

Piao Store

Tags: clavinova piano, ,...